Perfformiad amgylcheddol

Gwarchod afonydd a'r amgylchedd

Mae cwmnïau dŵr yn trin dŵr a ddefnyddir o'ch cartrefi a'i ddychwelyd yn ddiogel i'r afonydd a'r môr. Mae cwmnïau Lloegr a Chymru yn cael gradd gyffredinol am hyn: yr Asesiad Perfformiad Amgylcheddol.

Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2015 - Rhagfyr 2015

Tri allan o bedwar gradd seren a wobrwywyd gan Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru
Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Mae pa mor dda mae cwmnïau'n ei wneud yn cael ei raddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn LLoegr a Chyfoeth Naturiol Cymru yng Nghymru, yn yr Asesiad Perfformiad Amgylcheddol.

Beth sy'n cael ei fesur yn yr Asesiad Perfformiad Amgylcheddol?

Basged o chwe mesur ar ba mor dda mae cwmnïau'n gwarchod yr amgylchedd ydy Asesiad Perfformiad Amgylcheddol – caiff cwmnïau raddfa "seren" gyffredinol allan o bedair seren.

Y pedwar asesiad yw: blaengar (4 seren), da (3 seren), angen gwelliant (2 seren) a gwael (1 seren).

Caiff tri o'r mesuriadau eu dangos ar wahân ar DiscoverWater.co.uk:

 • faint o weithiau roedd gollyngiadau annisgwyl o ddifwynwyr oddi wrth systemau gan gwmnïau
 • pun a'i a ydy cwmnïau'n cwrdd â'u hamodau trwydded amgylcheddol.
 • pu'n ai a ydy cwmnïau ar y trywydd i wneud gwelliannau amgylcheddol a ddywedwyd ganddynt ac maent yn orfodol iddynt eu gyflawni.

Y tri mesur arall ydy faint o weithiau oedd gollyngiadau mwy difrifol o ddifwynwyr gan systemau cwmnïau, p'un ai a oedd llaid a gynhyrchwyd pan mae carthffosiaeth yn cael ei drin yn cael ei waredu'n ddiogel, a pha gyfran o ddigwyddiadau sy'n cael eu hadrodd gan gwmnïau eu hunain yn hytrach na gan eraill.

Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi asesiad seren allan o bedair i gwmnïau am eu perfformiad cyffredinol mewn gwarchod yr amgylchedd. 

Dyma fel wnaeth cwmnïau sgorio yn y flwyddyn ddiweddaraf.

   Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

   Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

   Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

   Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi asesiad seren allan o bedair i gwmnïau am eu perfformiad cyffredinol mewn gwarchod yr amgylchedd. Dyma fel wnaeth cwmnïau sgorio yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.


     Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

     Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

     1,734 Digwyddiadau a achoswyd gan ollwng halogyddion yn annisgwyl

     Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2015 - Rhagfyr 2015

     Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

     Pam gall perfformiad amrywio?

     Mae gan gwmnïau o wahanol rannau o'r wlad, gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt eu cwrdd. Maent yn buddsoddi nifer o filiynau'n flynyddol mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd ychydig flynyddoedd cyn bod y buddiannau'n cael eu gwireddu ac wedi cymryd effiaith lawn. Mae perfformiadau hefyd yn amrywio oherywdd y tywydd gan fod glaw trwm yn fwy tebygol o achosi i garthffosydd gorlifo.

     Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon neu'r môr oherwydd gollyngiadau annisgwyl gan systemau cwmnïau yn y flwyddyn diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint gael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos.

     Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

       ​Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr​ (pob 10,000 cm o garthffosydd​)

       Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru


       Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon neu'r môr gan systemau cwmnïau yn y tair blynedd diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint cael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos.

       Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

         Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

         Ffynhonnell​: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

         98.7% Lefel o gydymffurfiad â chyflyrau trwydded amgylcheddol

         Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2015 - Rhagfyr 2015


         Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

         Mae amodau'n amrywio rhwng y gweithiau trin carthffosiaeth gan ddibynnu ar sensitifrwydd yr amgylchedd y corff o ddŵr sy'n derbyn y garthffosiaeth wedi ei thrin.

         Pam gall perfformiad amrywio?

         Mae cwmnïau mewn rhannau gwahanol o'r wlad â gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt gwrdd â hwy. Maent yn buddsoddi sawl miliwn bob blwyddyn mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd sawl blwyddyn cyn bod y buddiannau o'r buddsoddiad yn cael eu gwireddu ac wedi cael effaith lawn.

         Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y flwyddyn ddiwethaf, fel sgôr canran.

         Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

           Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

           Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

           Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y tair blynedd diwethaf, fel sgôr canran.

           Canran o'r amdoau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

             Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

             Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

             100% Mesurau gwella'r amgylchedd wedi'u cwblhau

             Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2015 - Rhagfyr 2015

             Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

             Pam gall perffomiad amrywio?

             Mae gan bob un cwmni raglen wella wahanol, wedi ei chytuno gyda'u cwsmeriaid ac Asiantaeth yr Amgylchedd neu Cyfoeth Naturiol Cymru, i gwrdd ag anghenion amgylcheddol yn eu hardal.

             Mae cwmnïau'n bwriadu cyflwyno eu rhaglenni gwella amgylcheddol i'r rhaglen a gytunwyd. Weithiau bydd buddsoddiad yn cael ei fwrw ymlaen i gyflwyno buddion amgylcheddol cynharach, ac weithiau mae cynlluniau penodol yn cael eu hoedi am amryw reswm. Weithiau bydd cynlluniau'n cael eu canslo os bydd cwmnïau ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cytuno bod ffyrdd gwell o wneud yr hyn sydd angen ei wneud.

             Mae'r graff yn dangos p'un ai a ydy cwmnïau ar amser o ran cwblhau eu gwelliannau amgylcheddol yn y flwyddyn ddiweddaraf fel sgôr canran. Bydd rhai cwmnïau dros 100%. Mae hyn oherwydd eu bod wedi dod â gwaith ymlaen yn y rhaglen i'w gyflwyno'n gynnar, felly mae mwy o waith wedi ei wneud na'r hyn a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn honno.


             Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol (%)


               Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

               Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

               Mae'r graff yn dangos p'un ai a ydy cwmnïau ar amser i gwblhau eu gwelliannau amgylcheddol, fel sgôr canran. Mae'r graff yma'n dangos y perfformiad yn y tair blynedd diwethaf.

               Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)


                 Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

                 Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

                 Pam gall perfformiad amrywio?

                 Mae gan gwmnïau o wahanol rannau o'r wlad, gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt eu cwrdd. Maent yn buddsoddi nifer o filiynau'n flynyddol mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd ychydig flynyddoedd cyn bod y buddiannau'n cael eu gwireddu ac wedi cymryd effiaith lawn. Mae perfformiadau hefyd yn amrywio oherywdd y tywydd gan fod glaw trwm yn fwy tebygol o achosi i garthffosydd gorlifo.

                 Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon neu'r môr oherwydd gollyngiadau annisgwyl gan systemau cwmnïau yn y flwyddyn diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint gael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos.

                 Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

                   ​Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr​ (pob 10,000 cm o garthffosydd​)

                   Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru


                   Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon neu'r môr gan systemau cwmnïau yn y tair blynedd diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint cael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos.

                   Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

                     Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

                     Ffynhonnell​: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

                     Mae amodau'n amrywio rhwng y gweithiau trin carthffosiaeth gan ddibynnu ar sensitifrwydd yr amgylchedd y corff o ddŵr sy'n derbyn y garthffosiaeth wedi ei thrin.

                     Pam gall perfformiad amrywio?

                     Mae cwmnïau mewn rhannau gwahanol o'r wlad â gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt gwrdd â hwy. Maent yn buddsoddi sawl miliwn bob blwyddyn mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd sawl blwyddyn cyn bod y buddiannau o'r buddsoddiad yn cael eu gwireddu ac wedi cael effaith lawn.

                     Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y flwyddyn ddiwethaf, fel sgôr canran.

                     Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                       Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                       Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

                       Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y tair blynedd diwethaf, fel sgôr canran.

                       Canran o'r amdoau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                         Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                         Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

                         Pam gall perffomiad amrywio?

                         Mae gan bob un cwmni raglen wella wahanol, wedi ei chytuno gyda'u cwsmeriaid ac Asiantaeth yr Amgylchedd neu Cyfoeth Naturiol Cymru, i gwrdd ag anghenion amgylcheddol yn eu hardal.

                         Mae cwmnïau'n bwriadu cyflwyno eu rhaglenni gwella amgylcheddol i'r rhaglen a gytunwyd. Weithiau bydd buddsoddiad yn cael ei fwrw ymlaen i gyflwyno buddion amgylcheddol cynharach, ac weithiau mae cynlluniau penodol yn cael eu hoedi am amryw reswm. Weithiau bydd cynlluniau'n cael eu canslo os bydd cwmnïau ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cytuno bod ffyrdd gwell o wneud yr hyn sydd angen ei wneud.

                         Mae'r graff yn dangos p'un ai a ydy cwmnïau ar amser o ran cwblhau eu gwelliannau amgylcheddol yn y flwyddyn ddiweddaraf fel sgôr canran. Bydd rhai cwmnïau dros 100%. Mae hyn oherwydd eu bod wedi dod â gwaith ymlaen yn y rhaglen i'w gyflwyno'n gynnar, felly mae mwy o waith wedi ei wneud na'r hyn a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn honno.


                         Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol (%)


                           Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

                           Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

                           Mae'r graff yn dangos p'un ai a ydy cwmnïau ar amser i gwblhau eu gwelliannau amgylcheddol, fel sgôr canran. Mae'r graff yma'n dangos y perfformiad yn y tair blynedd diwethaf.

                           Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)


                             Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

                             Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

                             • Casgliad o dulliau o fesur pa mor dda mae cwmnïau yn gwarchod yr amgylchedd. Mae'r mesuriadau yn delio â phethau fel sut mae  cwmnïau  wedi atal carthion rhag mynd i afonydd,ydyn nhw'n trin carthion yn iawn a chael gwared arnynt yn iawn ac a oes offer a phrosesau da gyda nhw i drin carthion.

                             • Mae Asantiaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru yn casglu'r data gan gwmnïau a'r ffordd y maen nhw wedi perfformio ar y mesuriadau y cyfeiriwyd atynt uchod. Mae'r ddau reolydd wedyn yn defnyddio'r data i wneud cerdyn sgorio a rhoi asesiad cyffredinol.

                             Mae eich porwr yn hen !

                             Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.