Dadansoddiad bil

Darlun o wariant nodweddiadol arian cwsmer

Sut mae arian cwsmer yn cael ei wario

£1.12
y tŷ bob dydd
46p
Pobl a defnydd
15p
Cynnal ein hoffer
12p
Adeiladu asedau newydd
6p
Ynni
9p
Talu treth, trethi a thrwyddedau
23p
Talu am fuddsoddiad i wella gwasanaethau
Ffynhonnell: Water UK (ymraniad dangosol rhwng categorïau a seilir ar benderfyniadau terfynol yn 2014 Adolygiad Prisiau Ofwat a bil cyfunol ar gyfartaledd 2021-22)
  • Mae hyn yn cynnwys cyflogau staff cwmnïau dŵr a hurio arbenigwyr a chontractwyr eraill. Mae cwmnïau dŵr angen ystod eang o sgiliau gan gynnwys peirianwyr, gwyddonwyr, economegwyr a gwasanaeth cwsmeriaid. Mae angen ystod o ddefnyddiau ac offer i wneud eu gwaith, er enghraifft cemegau i drin dŵr, offer labordy i brofi samplau dŵr a sicrhau bod yr ansawdd yn dda.

  • Mae gan gwmniau dŵr lawer o beiriannau, pympiau a phibellau a ddefnyddir i drin dŵr, ei gludo i'ch cartref ac hefyd i fynd â'r gwastraff i ffwrdd ar ôl i chi ddefnyddio'r toiled. Mae rhaid cynnal rhain i gyd yn effeithlon fel y gallwch ddisgwyl i ddŵr lifo wrth i chi droi eich tap.

  • Er enghraifft, wrth adeiladu tai newydd rhaid eu cysylltu â rhwydwaith dŵr a charthffosiaeth a chael pibellau dŵr yfed a phibellau carthffosiaeth newydd, ac o bosib gweithfeydd trin dŵr newydd i sicrhau digon o ddwr i'r tai newydd.

  • Mae gan gwmniau dŵr lawer o beiriannau ac offer i sicrhau bod dŵr yn dal i lifo, ei drin fel ei fod yn ddiogel i'w yfed, cludo dŵr sy wedi'i dddefnyddio i ffwrdd a'i drin cyn ei ddychwelyd i'r amgylchfyd. Mae miliynau o litrau o ddŵr yn cael eu trin bob dydd a'u pympio o gwmpas miloedd lawer o gilomedrau o bibellau i gartrefi pobl – ac wedyn ei waredu'n ddiogel. Mae hyn oll angen ynni i gadw i fynd.

  • Mae hyn yn cynnwys trethi ar elw, trethi ar adeiladau dŵr a safleoedd trin dŵr a dŵr gwastraff, treth ar ddŵr a fffioedd trwydded a delir i Asantiaeth yr Amgylchedd.

  • Mae cwmnïau yn buddsoddi symiau mawr bob blwyddyn i wella gwasanaethau. Er mwyn lledaenu'r cost dros amser, yn debyg i forgais, mae cwmnïau yn benthyg arian gan fanciau a buddsoddwyr eraill. Rhaid i gwmnïau dalu llog ar yr arian a fenthyciwyd, a rhoi adenillion i'r buddsoddwyr.

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.