Ynni ac allyriadau

Allyriadau nwy tŷ gwydr gan gwmnïau dŵr Lloegr a Chymru

Mae angen defnyddio llawer o ynni ar gwmnïau dŵr i drin dŵr, ei helpu i deithio i'ch cartref ac oddi yno ac wedyn ei drin cyn ei roi yn ôl yn ein hafonydd. Mae cwmnïau dŵr yn ymdrechu i leihau maint y nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir a lleihau'r effaith ar newid yn yr hinsawdd.

Mae cwmnïau dŵr yn Lloegr wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau gweithredol Net Zero erbyn 2030. I ddarganfod sut y bydd cwmnïau'n lleihau eu hallyriadau, gweler y yma.

2,266 cilotonnedd o garbon deuocsid y mae'n gyfartal iddo bob blwyddyn
Yn gyfartal i
1.5 miliwn
cyfartaledd allyriadau blynyddol car

Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2018 - Mawrh 2019

Cliciwch i gael gwybodaeth ar gwmnïau Close Panel

Pam gall gollyngidau nwy tŷ gwydr amrywio?

Mae faint o egni sydd ei angen i drin dŵr a charthffosiaeth yn amrywio am lawer o resymau. Mae hyn yn cynnwys lefel y driniaeth sydd ei hangen ar gyfer y dŵr, daearyddiaeth yr ardal - pa mor wastad neu fryniog yw ardal a fydd yn effeithio ar faint o ynni sydd ei angen i bwmpio dŵr - a faint o ddŵr y mae cwsmeriaid yn ei ddefnyddio.

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr hefyd yn amrywio yn dibynnu ar faint mae cwmnïau ynni yn eu cynhyrchu eu hunain, yn ogystal ag amrywiadau yn y carbon deuocsid sy'n cael ei ryddhau wrth gynhyrchu'r trydan maen nhw'n ei brynu o'r grid. Effeithir ar yr allyriadau hyn hefyd gan y ffordd y mae cwmnïau'n prosesu dŵr, carthffosiaeth a slwtsh.


Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin

Mae'r graff yma'n dangos gollyngiadau nwy tŷ gwydr wedi eu creu gan y cynhyrchiad o bŵer a ddefnyddir i drin a chyflenwi cyflenwad dŵr yn y flwyddyn ddiweddaraf. Gan fod cwmnïau o wahanol faint â gwahanol lefelau o ollyngiadau, mae'r swm o ollyngiadau mewn cilogramau o ddeuocsid carbon cyfwerth ar gyfer pob cwmni wedi ei rannu gan y cyfaint o ddŵr wedi ei drin gan filiynau o litrau.

Mae pethau eraill a allai wneud y lefel o ollyngiadau amrywio rhwng cwmnïau, fel y lefel o driniaeth sydd ei hangen, p'un ai a ydy'r ardaloedd yn wastad neu'n fynyddig, faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu eu hun a sut caiff yr ynni maent yn ei brynu ei gynhyrchu.

Byddai cynnwys yr holl ffactorau yma'n gwneud y graff yn gymhleth iawn, felly i gadw pethau'n syml, am y graff yma, mae'r gollyngiadau wedi eu rhannu gan y cyfaint o ddŵr sydd wedi ei drin.

I ddarganfod rhagor am ollyngiadau carbon pob cwmni, cliciwch ar y botwm islaw'r graff.

   Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin

   Ffynhonnell: Water UK

   Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin

   Mae'r graff yma'n dangos gollyngiadau nwy tŷ gwydr wedi eu creu gan y pŵer a ddefnyddir i drin carthffosiaeth yn y flwyddyn ddiwethaf. Gan fod cwmnïau o wahanol faint â gwahanol lefelau o ollyngiadau, mae'r swm o ollyngiadau mewn cilogramau o ddeuocsid carbon cyfwerth ar gyfer pob cwmni wedi ei rannu gan y cyfaint o garthffosiaeth wedi ei drin gan filiynau o litrau.

   Mae pethau eraill a allai wneud y lefel o ollyngiadau amrywio rhwng cwmnïau, fel y lefel o driniaeth sydd ei hangen, p'un ai a ydy'r ardaloedd yn wastad neu'n fynyddig, faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu eu hun a sut caiff yr ynni maent yn ei brynu ei gynhyrchu.

   Byddai cynnwys yr holl ffactorau yma'n gwneud y graff yn gymleth iawn, felly i gadw pethau'n syml, am y graff yma, mae'r gollyngiadau wedi eu rhannu gan y cyfaint o ddŵr sydd wedi ei drin.

   I ddarganfod rhagor am ollyngiadau carbon pob cwmni, cliciwch ar y botwm islaw'r graff.

     Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin​​

     Ffynhonnell: Water UK

     Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin

     Mae'r graff yma'n dangos gollyngiadau nwy tŷ gwydr gan y cynhyrchiad o bwer a ddefnyddir i drin a chyflenwi dwr yn ystod y tair blynedd diwethaf. Gan fod cwmnïau o wahanol faint â gwahanol lefelau o ollyngiadau, mae'r swm o ollyngiadau mewn cilogramau o ddeuocsid carbon cyfwerth ar gyfer pob cwmni wedi ei rannu gan y cyfaint o ddŵr wedi ei drin gan filiynau o litrau.

     Mae pethau eraill a allai wneud y lefel o ollyngiadau amrywio rhwng cwmnïau, fel y lefel o driniaeth sydd ei hangen, p'un ai a ydy'r ardaloedd yn wastad neu'n fynyddig, faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu eu hun a sut caiff yr ynni maent yn ei brynu ei gynhyrchu.

     Byddai cynnwys yr holl ffactorau yma'n gwneud y graff yn gymhleth iawn, felly i gadw pethau'n syml, am y graff yma, mae'r gollyngiadau wedi eu rhannu gan y cyfaint o ddŵr sydd wedi ei drin.

     I ddarganfod rhagor am ollyngiadau carbon pob cwmni, cliciwch ar y botwm islaw'r graff.

       Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin​. Ffurfiwyd Hafren Dyfrdwy yn 2018-19, ac ar yr un pryd newidiodd yr ardal a gyflenwyd gan Severn Trent. Mae'r data ar gyfer 2016-17 a 2017-18 ar gyfer y ddau gwmni hyn ar gyfer yr ardaloedd a gyflenwyd gan Dee Valley a Severn Trent cyn y newidiadau yn 2018-19.

       Ffynhonnell: Water UK

       Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin

       Mae'r graff hwn yn dangos allyriadau nwyon tŷ gwydr a grëwyd gan gynhyrchu pŵer a ddefnyddir i drin carthffosiaeth yn y flwyddyn ddiweddaraf. Gan fod gan gwmnïau o wahanol feintiau wahanol lefelau o allyriadau, mae maint yr allyriadau mewn cilogramau o garbon deuocsid sy'n cyfateb i bob cwmni wedi'i rannu â chyfaint y carthffosiaeth sy'n cael ei drin mewn miliynau o litrau.

       Mae yna bethau eraill a allai wneud i lefel yr allyriadau amrywio rhwng cwmnïau, fel lefel y driniaeth sydd ei hangen, p'un a yw ardaloedd yn wastad neu'n fryniog, faint o gwmnïau ynni sy'n cynhyrchu eu hunain a sut mae'r ynni maen nhw'n ei brynu yn cael ei gynhyrchu.

       Byddai cynnwys yr holl ffactorau hyn yn gwneud y graff yn gymhleth iawn felly, er mwyn ei gadw'n syml, ar gyfer y graff hwn mae'r allyriadau wedi'u rhannu yn ôl cyfaint y carthion a gafodd eu trin.

       I ddarganfod mwy am allyriadau carbon pob cwmni, cliciwch y botwm o dan y graff.

         Gros gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin​. Ffurfiwyd Hafren Dyfrdwy yn 2018-19, felly nid oes data ar gael ar gyfer y 2016-17. Mae data ar gyfer Severn Trent ar gyfer 2016-17 a 2017-18 ar gyfer yr ardal a wasanaethwyd gan Severn Trent cyn ffurfio Hafren Dyfrdwy.

         Ffynhonnell: Water UK

         Arbed dŵr

         Cewch helpu cwmnïau dŵr i ddefnyddio llai o ynni drwy arbed dŵr fel nad oes rhaid iddyn nhw trin a phwmpio cymaint ohono o gwmpas. Edrychwch ar sut y gallwch arbed dŵr

         Mae eich porwr yn hen !

         Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.