Perfformiad amgylcheddol

Gwarchod afonydd a'r amgylchedd

Mae cwmnïau dŵr yn trin dŵr a ddefnyddir o'ch cartrefi a'i ddychwelyd yn ddiogel i'r afonydd a'r môr. Mae cwmnïau Lloegr a Chymru yn cael gradd gyffredinol am hyn: yr Asesiad Perfformiad Amgylcheddol.

Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2017 - Rhagfyr 2017

Tri allan o bedwar gradd seren a wobrwywyd gan Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru
Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Mae pa mor dda mae cwmnïau'n ei wneud yn cael ei raddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn LLoegr a Chyfoeth Naturiol Cymru yng Nghymru, yn yr Asesiad Perfformiad Amgylcheddol.

Beth sy'n cael ei fesur yn yr Asesiad Perfformiad Amgylcheddol?

Basged o saith mesur ar ba mor dda mae cwmnïau'n gwarchod yr amgylchedd ydy Asesiad Perfformiad Amgylcheddol – caiff cwmnïau raddfa "seren" gyffredinol allan o bedair seren.

Y pedwar asesiad yw: blaengar (4 seren), da (3 seren), angen gwelliant (2 seren) a gwael (1 seren).

Caiff tri o'r mesuriadau eu dangos ar wahân ar DiscoverWater.co.uk:

 • faint o weithiau roedd gollyngiadau annisgwyl o ddifwynwyr oddi wrth systemau gan gwmnïau
 • pun a'i a ydy cwmnïau'n cwrdd â'u hamodau trwydded amgylcheddol.
 • pu'n ai a ydy cwmnïau ar y trywydd i wneud gwelliannau amgylcheddol a ddywedwyd ganddynt ac maent yn orfodol iddynt eu gyflawni.

Y tri mesur arall ydy faint o weithiau oedd gollyngiadau mwy difrifol o ddifwynwyr gan systemau cwmnïau, p'un ai a oedd llaid a gynhyrchwyd pan mae carthffosiaeth yn cael ei drin yn cael ei waredu'n ddiogel, argaeledd dŵr ar gyfer cyflenwad cyhoeddus, a pha gyfran o ddigwyddiadau sy'n cael eu hadrodd gan gwmnïau eu hunain yn hytrach na gan eraill.

Ar gyfer 2016, mae'r Asiantaeth a'r Amgylchedd Adnoddau Naturiol Cymru y wybodaeth ddiweddaraf i'r ffordd y mae'r EPA yn cael ei fesur, i'w wneud yn brawf llymach o berfformiad amgylcheddol cwmnïau. Mae hyn yn golygu na all y canlyniadau ar gyfer 2016 yn cael eu cymharu yn uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol.

Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi asesiad seren allan o bedair i gwmnïau am eu perfformiad cyffredinol mewn gwarchod yr amgylchedd. 

Dyma fel wnaeth cwmnïau sgorio yn y flwyddyn ddiweddaraf.

   Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

   Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

   Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

   Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi asesiad seren allan o bedair i gwmnïau am eu perfformiad cyffredinol mewn gwarchod yr amgylchedd. Dyma fel wnaeth cwmnïau sgorio yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

   Ar gyfer 2016, mae'r Asiantaeth a'r Amgylchedd Adnoddau Naturiol Cymru y wybodaeth ddiweddaraf i'r ffordd y mae'r EPA yn cael ei fesur, i'w wneud yn brawf llymach o berfformiad amgylcheddol cwmnïau. Mae hyn yn golygu na all y canlyniadau ar gyfer 2016 yn cael eu cymharu yn uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol.

     Asesiad seren EPA (allan o bedair seren)

     Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

     1,729 Digwyddiadau a achoswyd gan ollwng halogyddion yn annisgwyl

     Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2017 - Rhagfyr 2017

     Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

     Pam gall perfformiad amrywio?

     Mae gan gwmnïau o wahanol rannau o'r wlad, gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt eu cwrdd. Maent yn buddsoddi nifer o filiynau'n flynyddol mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd ychydig flynyddoedd cyn bod y buddiannau'n cael eu gwireddu ac wedi cymryd effiaith lawn. Mae perfformiadau hefyd yn amrywio oherywdd y tywydd gan fod glaw trwm yn fwy tebygol o achosi i garthffosydd gorlifo.

     Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon, llyn neu'r môr oherwydd gollyngiadau annisgwyl gan systemau cwmnïau yn y flwyddyn diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint gael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos.

     Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

       ​Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr​ (pob 10,000 cm o garthffosydd​)

       Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

       Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon, llyn neu'r môr gan systemau cwmnïau yn y tair blynedd diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint cael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos. 

       Nid yw'r ffigurau ar gyfer 2016 yn cael eu cymharu'n uniongyrchol i'r rheini ar gyfer blynyddoedd blaenorol gan eu bod yn seiliedig ar yr holl garthffosydd bod cwmnïau bellach yn gyfrifol am, yn hytrach na dim ond y rhai y mae cwmnïau oedd yn gyfrifol am hyd at 2011.


       Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

         Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

         Ffynhonnell​: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

         98.4% Lefel o gydymffurfiad â chyflyrau trwydded amgylcheddol

         Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2017 - Rhagfyr 2017


         Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

         Mae amodau'n amrywio rhwng y gweithiau trin carthffosiaeth gan ddibynnu ar sensitifrwydd yr amgylchedd y corff o ddŵr sy'n derbyn y garthffosiaeth wedi ei thrin.

         Pam gall perfformiad amrywio?

         Mae cwmnïau mewn rhannau gwahanol o'r wlad â gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt gwrdd â hwy. Maent yn buddsoddi sawl miliwn bob blwyddyn mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd sawl blwyddyn cyn bod y buddiannau o'r buddsoddiad yn cael eu gwireddu ac wedi cael effaith lawn.

         Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y flwyddyn ddiwethaf, fel sgôr canran.

         Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

           Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

           Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

           Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y tair blynedd diwethaf, fel sgôr canran.

           Ni all y sgôr 2016 eu cymharu'n uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol gan ei fod yn cynnwys amodau trwydded amgylcheddol yng ngwaith trin dŵr, yn ogystal ag mewn gweithfeydd trin carthion.

           Canran o'r amdoau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

             Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

             Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

             100% Mesurau gwella'r amgylchedd wedi'u cwblhau

             Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2017 - Rhagfyr 2017

             Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

             Pam gall perffomiad amrywio?

             Mae gan bob un cwmni raglen wella wahanol, wedi ei chytuno gyda'u cwsmeriaid ac Asiantaeth yr Amgylchedd neu Cyfoeth Naturiol Cymru, i gwrdd ag anghenion amgylcheddol yn eu hardal.

             Mae cwmnïau'n bwriadu cyflwyno eu rhaglenni gwella amgylcheddol i'r rhaglen a gytunwyd. Weithiau bydd buddsoddiad yn cael ei fwrw ymlaen i gyflwyno buddion amgylcheddol cynharach, ac weithiau mae cynlluniau penodol yn cael eu hoedi am amryw reswm. Weithiau bydd cynlluniau'n cael eu canslo os bydd cwmnïau ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cytuno bod ffyrdd gwell o wneud yr hyn sydd angen ei wneud.

             Mae'r graff yn dangos a yw cwmnïau ar y trywydd iawn i gwblhau eu gwelliannau amgylcheddol a gynlluniwyd, fel sgôr canran.

             Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol (%)


               Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

               Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

               Mae'r graff yn dangos a yw cwmnïau ar y trywydd iawn i gwblhau eu gwelliannau amgylcheddol a gynlluniwyd, fel sgôr canran. Mae'r graff hwn yn dangos y perfformiad yn y tair blynedd diwethaf.

               Ni all y sgôr 2016 eu cymharu'n uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol gan ei fod yn cynnwys p'un a chwmnïau ar y trywydd iawn i ddarparu ystod ehangach o welliannau, gan gynnwys gwelliannau i adnoddau dŵr, pysgodfeydd a bioamrywiaeth, yn ogystal ag ansawdd y dŵr.

               Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)


                 Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

                 Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

                 Pam gall perfformiad amrywio?

                 Mae gan gwmnïau o wahanol rannau o'r wlad, gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt eu cwrdd. Maent yn buddsoddi nifer o filiynau'n flynyddol mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd ychydig flynyddoedd cyn bod y buddiannau'n cael eu gwireddu ac wedi cymryd effiaith lawn. Mae perfformiadau hefyd yn amrywio oherywdd y tywydd gan fod glaw trwm yn fwy tebygol o achosi i garthffosydd gorlifo.

                 Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon, llyn neu'r môr oherwydd gollyngiadau annisgwyl gan systemau cwmnïau yn y flwyddyn diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint gael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos.

                 Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

                   ​Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr​ (pob 10,000 cm o garthffosydd​)

                   Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

                   Mae'r graff yn dangos pa mor aml wnaeth difwynwr fynd i mewn i afon, llyn neu'r môr gan systemau cwmnïau yn y tair blynedd diwethaf. Fel gall cwmnïau o wahanol faint cael eu cymharu, mae'r graffiau yn dangos y nifer o ddigwyddiadau pob 10,000 cm o garthffos. 

                   Nid yw'r ffigurau ar gyfer 2016 yn cael eu cymharu'n uniongyrchol i'r rheini ar gyfer blynyddoedd blaenorol gan eu bod yn seiliedig ar yr holl garthffosydd bod cwmnïau bellach yn gyfrifol am, yn hytrach na dim ond y rhai y mae cwmnïau oedd yn gyfrifol am hyd at 2011.


                   Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

                     Nifer o ddigwyddiadau a achoswyd oherwydd y gollyngiad annisgwyl o ddifwynwyr (pob 10,000 cm o garthffosydd)

                     Ffynhonnell​: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

                     Mae amodau'n amrywio rhwng y gweithiau trin carthffosiaeth gan ddibynnu ar sensitifrwydd yr amgylchedd y corff o ddŵr sy'n derbyn y garthffosiaeth wedi ei thrin.

                     Pam gall perfformiad amrywio?

                     Mae cwmnïau mewn rhannau gwahanol o'r wlad â gwahanol heriau sydd yn rhaid iddynt gwrdd â hwy. Maent yn buddsoddi sawl miliwn bob blwyddyn mewn mesurau i warchod yr amgylchedd, ond mewn rhai achosion, gall hyn gymryd sawl blwyddyn cyn bod y buddiannau o'r buddsoddiad yn cael eu gwireddu ac wedi cael effaith lawn.

                     Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y flwyddyn ddiwethaf, fel sgôr canran.

                     Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                       Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                       Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

                       Mae'r graff yn dangos pa mor dda wnaeth cwmnïau yn ôl eu hamodau trwydded amgylcheddol yn y tair blynedd diwethaf, fel sgôr canran.

                       Ni all y sgôr 2016 eu cymharu'n uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol gan ei fod yn cynnwys amodau trwydded amgylcheddol yng ngwaith trin dŵr, yn ogystal ag mewn gweithfeydd trin carthion.

                       Canran o'r amdoau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                         Canran o'r amodau trwydded amgylcheddol a ddiwallwyd (%)

                         Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd & Chyfoeth Naturiol Cymru

                         Pam gall perffomiad amrywio?

                         Mae gan bob un cwmni raglen wella wahanol, wedi ei chytuno gyda'u cwsmeriaid ac Asiantaeth yr Amgylchedd neu Cyfoeth Naturiol Cymru, i gwrdd ag anghenion amgylcheddol yn eu hardal.

                         Mae cwmnïau'n bwriadu cyflwyno eu rhaglenni gwella amgylcheddol i'r rhaglen a gytunwyd. Weithiau bydd buddsoddiad yn cael ei fwrw ymlaen i gyflwyno buddion amgylcheddol cynharach, ac weithiau mae cynlluniau penodol yn cael eu hoedi am amryw reswm. Weithiau bydd cynlluniau'n cael eu canslo os bydd cwmnïau ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cytuno bod ffyrdd gwell o wneud yr hyn sydd angen ei wneud.

                         Mae'r graff yn dangos a yw cwmnïau ar y trywydd iawn i gwblhau eu gwelliannau amgylcheddol a gynlluniwyd, fel sgôr canran.

                         Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol (%)


                           Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

                           Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

                           Mae'r graff yn dangos a yw cwmnïau ar y trywydd iawn i gwblhau eu gwelliannau amgylcheddol a gynlluniwyd, fel sgôr canran. Mae'r graff hwn yn dangos y perfformiad yn y tair blynedd diwethaf.

                           Ni all y sgôr 2016 eu cymharu'n uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol gan ei fod yn cynnwys p'un a chwmnïau ar y trywydd iawn i ddarparu ystod ehangach o welliannau, gan gynnwys gwelliannau i adnoddau dŵr, pysgodfeydd a bioamrywiaeth, yn ogystal ag ansawdd y dŵr.

                           Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)


                             Canran o fesurau gwella amgylcheddol a gwblhawyd ar sail Rhaglen Amgylcheddol Cenedlaethol (%)

                             Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru

                             • Casgliad o dulliau o fesur pa mor dda mae cwmnïau yn gwarchod yr amgylchedd. Mae'r mesuriadau yn delio â phethau fel sut mae  cwmnïau  wedi atal carthion rhag mynd i afonydd,ydyn nhw'n trin carthion yn iawn a chael gwared arnynt yn iawn ac a oes offer a phrosesau da gyda nhw i drin carthion.

                             • Mae Asantiaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru yn casglu'r data gan gweithgareddau rheoleiddio eu hunain ac oddi wrth gwmnïau ar sut y maent wedi perfformio ar y mesurau a grybwyllwyd uchod. Mae'r ddau reolydd wedyn yn defnyddio'r data i wneud cerdyn sgorio a rhoi asesiad cyffredinol.

                              Ar gyfer 2016, mae'r Asiantaeth a'r Amgylchedd Adnoddau Naturiol Cymru y wybodaeth ddiweddaraf i'r ffordd y mae'r EPA yn cael ei fesur, i'w wneud yn brawf llymach o berfformiad amgylcheddol cwmnïau. Mae hyn yn golygu na all y canlyniadau ar gyfer 2016 yn cael eu cymharu yn uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol.

                             Mae eich porwr yn hen !

                             Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.