Adolygiadau Pris

Mae gan gwsmeriaid swyddogaeth mawr iawn yn dylanwadu ar flaenoriaethau cwmnïau dŵr ynghylch gwella gwasanaethau yn eu hardal. Mae hyn yn digwydd drwy adolygiadau pris sydd yn cael eu cynnal bob pum mlynedd.

 • Oherwydd bod cystadleuaeth ar gyfer gwasanaethau dŵr yn gyfyngedig yn Lloegr a Chymru, mae angen i gwmnïau gael rheolydd economaidd, Ofwat.

  Ofwat sydd yn gosod y pris, buddsoddiad a phecyn gwasanaeth y mae'r cwsmeriaid yn eu derbyn a chydbwyso buddion defnyddwyr gyda'r angen i sicrhau bod cwmnïau yn parhau i drosglwyddo dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth a gwarchod yr amgylchedd yn llwyddiannus. Mae Ofwat yn adolygu terfynau pris bob pum mlynedd. Roedd yr adolygiad pris olaf yn 2014 ac wedi ei gymhwyso i filiau'r cwsmer – a'r gwasanaeth roeddent yn eu dderbyn – rhwng 2015 a 2020.

  Mae'r adolygiad prisiau nesaf yn mynd rhagddo. bydd Ofwat yn gwneud penderfyniadau terfynol ym mis Rhagfyr 2019 ar brisiau a lefelau gwasanaeth 2020-2025.

 • Cyn i gwmnïau gyflwyno eu cynlluniau busnes pum-mlynedd i Ofwat, maent yn gweithio gyda'u cwsmeriaid i ddeall pa wasanaethau sy'n bwysig iddynt a beth sydd angen ei flaenoriaethu.

  Yr adolygiad pris diwethaf, a gynhaliwyd yn 2014, oedd yr ymgynghoriad cyhoeddus mwyaf erioed ar ddŵr yng Nghymru a Lloegr, ac roedd mwy na 250,000 o bobl yn cymryd rhan. Mae cwmnïau dŵr wedi bod yn cynnwys cwsmeriaid wrth lunio eu cynlluniau ar gyfer yr adolygiad prisiau nesaf, a fydd yn cael ei orffen yn 2019. Os ydych chi am gymryd rhan, siaradwch â'ch cwmni dŵr.

  Hefyd mae Grŵp Her Cwsmer ar gyfer pob un cwmni. Cafodd y rhain eu sefydlu yn ystod yr adolygiad pris diwethaf i sicrhau, pan fod cwmnïau yn gofyn i gwsmeriaid beth yr oeddent eisiau, a beth yr oeddent yn fodlon ei dalu, eu bod yn gwneud hynny'n gywir ac yn deg - a bod cwmnïau'n seilio eu cynlluniau ar yr atebion gan gwsmeriaid.

  Mae Grwpiau Her Cwsmer yn annibynnol o'r cwmni ac wedi eu creu o gwsmeriaid, cyrff defnyddwyr, busnesau lleol, grwpiau amgylcheddol a nifer eraill.

Eisiau gwybod mwy am y broses adolygu pris?

Cliciwch yma i ymweld ag Ofwat.

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.