Adolygiadau Pris

Mae gan gwsmeriaid swyddogaeth mawr iawn yn dylanwadu ar flaenoriaethau cwmnïau dŵr ynghylch gwella gwasanaethau yn eu hardal. Mae hyn yn digwydd drwy adolygiadau pris sydd yn cael eu cynnal bob pum mlynedd.

  • Oherwydd bod cystadleuaeth ar gyfer gwasanaethau dŵr yn gyfyngedig yn Lloegr a Chymru, mae angen i gwmnïau gael rheolydd economaidd, Ofwat.

    Ofwat sydd yn gosod y pris, buddsoddiad a phecyn gwasanaeth y mae'r cwsmeriaid yn eu derbyn a chydbwyso buddion defnyddwyr gyda'r angen i sicrhau bod cwmnïau yn parhau i drosglwyddo dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth a gwarchod yr amgylchedd yn llwyddiannus. Mae Ofwat yn adolygu terfynau pris bob pum mlynedd. Roedd yr adolygiad pris olaf yn 2014 ac wedi ei gymhwyso i filiau'r cwsmer – a'r gwasanaeth roeddent yn eu dderbyn – rhwng 2015 a 2020.

  • Cyn i gwmnïau gyflwyno eu cynlluniau busnes pum-mlynedd i Ofwat, maent yn gweithio gyda'u cwsmeriaid i ddeall pa wasanaethau sy'n bwysig iddynt a beth sydd angen ei flaenoriaethu.

    Roedd yr adolygiad pris diweddaraf, a gynhaliwyd yn 2014, yr ymgynghoriad cyhoeddus mwyaf erioed ar ddŵr yn Lloegr a Chymru, ac roedd mwy na 250,000 o bobl wedi cymryd rhan. Mae cwmnïau dŵr yn y camau cynnar o wahodd cwsmeriaid i gyfrannu i'r adolygiad pris nesaf, a fydd yn gorffen yn 2019. Os yr ydych am fod yn rhan, siaradwch gyda'ch cwmni dŵr.

    Hefyd mae Grŵp Her Cwsmer ar gyfer pob un cwmni. Cafodd y rhain eu sefydlu yn ystod yr adolygiad pris diwethaf i sicrhau, pan fod cwmnïau yn gofyn i gwsmeriaid beth yr oeddent eisiau, a beth yr oeddent yn fodlon ei dalu, eu bod yn gwneud hynny'n gywir ac yn deg - a bod cwmnïau'n seilio eu cynlluniau ar yr atebion gan gwsmeriaid.

    Mae Grwpiau Her Cwsmer yn annibynnol o'r cwmni ac wedi eu creu o gwsmeriaid, cyrff defnyddwyr, busnesau lleol, grwpiau amgylcheddol a nifer eraill.

Eisiau gwybod mwy am y broses adolygu pris?

Cliciwch yma i ymweld ag Ofwat.

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.