Cwynion

Cwynion ysgrifenedig a wnaed gan gwsmeriaid cartref

69,324 Derbyniwyd gan gwmnïau dŵr

Ffynhonnell: CCWater; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Am beth mae'r mwyafrif o gwynion?

Mae dros hanner yr holl gwynion ysgrifenedig gan gwsmeriaid yn ymwneud â chodi a bilio, gan gynnwys cwynion ynghylch p'un a yw'r person cywir yn cael ei bilio, y swm sy'n cael ei bilio a sut mae cwsmeriaid mewn dyled yn cael eu trin.

Mae mwy o wybodaeth am y dadansoddiad o gwynion ar gael yn yr adroddiad blynyddol ar gwynion yn erbyn cwmnïau wedi ei gyhoeddi gan y Consumer Council for Water.

Nifer y cwynion gan gwsmeriaid cartref yn erbyn cwmnïau (fesul 10,000 eiddo a wasanaethir)

Mae'r graff hwn yn dangos faint o gwynion ysgrifenedig a wneir gan gwsmeriaid cartref yn erbyn pob cwmni yn y flwyddyn ddiweddaraf. Er mwyn cymharu cwmnïau o wahanol feintiau, dangosir nifer y cwynion fesul 10,000 eiddo.

   Nifer y cwynion gan gwsmeriaid cartref yn erbyn cwmnïau (fesul 10,000 eiddo a wasanaethir)

   Ffynhonnell: CCWater

   Nifer y cwynion gan gwsmeriaid cartref yn erbyn cwmnïau (fesul 10,000 eiddo a wasanaethir)

   Mae'r graff hwn yn dangos faint o gwynion ysgrifenedig a wneir gan gwsmeriaid cartref yn erbyn pob cwmni yn ystod y tair blynedd diwethaf. Er mwyn cymharu cwmnïau o wahanol feintiau, dangosir nifer y cwynion fesul 10,000 eiddo.

     Nifer y cwynion gan gwsmeriaid cartref yn erbyn cwmnïau (fesul 10,000 eiddo a wasanaethir)

     Ffynhonnell: CCWater

     Rhesymau dros wneud cwyn ysgrifenedig

     69,324
     Cwynion i gwmnïau
     • 37,185 yn ymwneud â chostio a bilio
     • 15,276 yn ymwneud â gwasanaeth
     • 8,005 yn ymwneud â gwasanaeth carthffosiaeth
     • 3,317 yn ymwneud â mesuryddion
     • 5,541 yn ymwneud â rhesymau eraill

     Cwynion na chawsant mo'u datrys gan gwmnïau dŵr

     Bydd y rhan fwyaf o gwynion yn cael eu cytuno rhwng gwmnïau a'u cwsmeriaid. ond weithiau mae angen help annibynnol ar y cwsmeriaid gan CCWater, y gwarchotgi i ddefnyddwyr. Mae'r ffigwr isod yn cynnwys cyngor am sut mae mynd ar ôl cwyn, trafodaethau anffurfiol gyda chwmnïau i gael canlyniad sy'n dderbyniol i'r cwsmer, ac ymchwiliadau ffurfiol.
     6,221

     Ffynhonnell: CCWater; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

     Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

     Gall CC Water roi cyngor i gwsmeriaid ar sut i ddilyn cwyn, helpu gyda thrafodaethau anffurfiol gyda chwmnïau ar ran cwsmeriaid, a hefyd gwneud ymchwiliadau ffurfiol.

     Mae dadansoddiad pellach o'r cyswllt gan gwsmeriaid i CCWater ar gael mewn adroddiad blynyddol mae'n ei gyhoeddi ar gwynion ac ymholiadau.

     Nifer y cwynion gan gwsmeriaid aelwydydd yn erbyn cwmnïau sy'n cael eu trin gan y Cyngor Cefn Gwlad (fesul 10,000 eiddo a wasanaethir)

     Mae'r graff hwn yn dangos faint o gwynion a wneir gan gwsmeriaid cartrefi ynglŷn â phob cwmni a gafodd eu trin gan y Cyngor Cefn Gwlad yn y flwyddyn ddiweddaraf. Er mwyn cymharu cwmnïau o wahanol feintiau, dangosir nifer y cwynion fesul 10,000 eiddo.


       Nifer o gwynion ysgrifenedig yn erbyn cwmnïau sydd wedi eu trafod gan CCWater (pob 10,000 eiddo a wasanaethwyd)

       Ffynhonnell: CCWater

       Nifer y cwynion gan gwsmeriaid aelwydydd yn erbyn cwmnïau sy'n cael eu trin gan y Cyngor Cefn Gwlad (fesul 10,000 eiddo a wasanaethir)


       Mae'r graff hwn yn dangos faint o gwynion a wnaethpwyd gan gwsmeriaid cartrefi ynglŷn â phob cwmni a gafodd eu trin gan y Cyngor Cefn Gwlad yn ystod y tair blynedd diwethaf. Er mwyn cymharu cwmnïau o wahanol feintiau, dangosir nifer y cwynion fesul 10,000 eiddo.

         Nifer o gwynion ysgrifenedig yn erbyn cwmnïau sydd wedi eu trafod gan CCWater (pob 10,000 eiddo a wasanaethwyd)

         Ffynhonnell: CCWater

         • Mae cwyn ysgrifenedig yn mynegi anfodlonrwydd gyda'r gwasanaeth (neu ddiffyg gwasanaeth) a ddarperir gan y cwmni dŵr hyd yn oed os cafodd ei hysgrifennu mewn dull digyffro a chyfeillgar. Gellir derbyn cwynion ysgrifenedig drwy'r post, ebost neu drwy wefannau cwmnïau fel byrddau cysylltu neu sgwsrio ar-lein.

         • Os ydych chi wedi cael problem gyda'r gwasanaeth a gawsoch, bydd eich cwmni dŵr eisiau clywed gennych  fel y gellir ei datrys mor fuan ag sy'n bosibl. Cysylltwch â'ch cwmni yn uniongyrchol os gwelwch yn dda drwy ysgrifennu neu ffonio.

          Os ydych dal yn anfodlon gyda'r ymateb, cewch gysylltu unrhyw bryd â'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ynghylch eich cwyn. Mae eu gwasanaethau am ddim i gwsmeriaid.  Os gwelwch yn dda cliciwch yma i ddarganfod mwy. Mae cymorth annibynnol arall ar gael i gwsmeriaid sy'n anfodlon ar ymateb eu cwmni.

          Os ydych yn anfodlon ar ôl i'ch cwyn fynd drwy weithdrefn y cwmni dŵr a cheisio am gymorth gan CCWater, mae'n bosibl byddwch yn gymwys i fynd  â'ch pryderon i'r Cynllun Dŵr (WATRS).

         Ydych chi angen cwyno?

         Cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr?  Dysgwch hynny yma.

         Mae eich porwr yn hen !

         Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.