Cwynion

Cwynion ysgrifenedig gan gwsmeriaid

95,274 Derbyniwyd gan gwmnïau dŵr

Ffynhonnell: CCWater; Lloegr a Chymru, Ebrill 2016 - Mawrth 2017

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Am beth mae'r mwyafrif o gwynion?

Mae dros hanner o gwynion ysgrifenedig yn digwydd ynghylch codi tâl a bilio, yn cynnwys cwynion am p'un ai a ydy'r person cywir yn cael ei filio, y swm sy'n cael ei filio ac am sut mae cwsmeriaid mewn dyled yn cael eu trin.

Mae mwy o wybodaeth am y dadansoddiad o gwynion ar gael yn yr adroddiad blynyddol ar gwynion yn erbyn cwmnïau wedi ei gyhoeddi gan y Consumer Council for Water.

Nifer o gwynion yn erbyn cwmnïau (pob 10,000 o eiddo a wasanaethwyd) 

Mae'r graff yn dangos faint o gwynion ysgrifenedig a wnaethpwyd yn erbyn pob cwmni yn y flwyddyn ddiweddaraf. Fel bod cwmnïau o faint gwahanol yn gallu cael eu cymharu, caiff y nifer o gwynion eu dangos bob 10,000 o eiddo.


   Nifer o gwynion yn erbyn cwmnïau (pob 10,000 eiddo a wasanaethwyd)

   Ffynhonnell: CCWater

   Nifer o gwynion yn erbyn cwmnïau (pob 10,000 o eiddo a wasanaethwyd) 

   Mae'r graff yn dangos faint o gwynion ysgrifenedig a wnaethpwyd yn erbyn pob cwmni yn y flwyddyn ddiweddaraf. Fel bod cwmnïau o faint gwahanol yn gallu cael eu cymharu, caiff y nifer o gwynion eu dangos bob 10,000 o eiddo.

     Nifer o gwynion yn erbyn cwmnïau (pob 10,000 eiddo a wasanaethwyd)

     Ffynhonnell: CCWater

     Rhesymau dros wneud cwyn ysgrifenedig

     106,196
     Cwynion i gwmnïau
     • 64,425 yn ymwneud â chostio a bilio
     • 16443 yn ymwneud â gwasanaeth
     • 12,666 yn ymwneud â gwasanaeth carthffosiaeth
     • 3,994 yn ymwneud â mesuryddion
     • 8,668 yn ymwneud â rhesymau eraill

     Cwynion na chawsant mo'u datrys gan gwmnïau dŵr

     Bydd y rhan fwyaf o gwynion yn cael eu cytuno rhwng gwmnïau a'u cwsmeriaid. ond weithiau mae angen help annibynnol ar y cwsmeriaid gan CCWater, y gwarchotgi i ddefnyddwyr. Mae'r ffigwr isod yn cynnwys cyngor am sut mae mynd ar ôl cwyn, trafodaethau anffurfiol gyda chwmnïau i gael canlyniad sy'n dderbyniol i'r cwsmer, ac ymchwiliadau ffurfiol.
     8,372

     Ffynhonnell: CCWater; Lloegr a Chymru, Ebrill 2016 - Mawrth 2017

     Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

     Gall CC Water roi cyngor i gwsmeriaid ar sut i ddilyn cwyn, helpu gyda thrafodaethau anffurfiol gyda chwmnïau ar ran cwsmeriaid, a hefyd gwneud ymchwiliadau ffurfiol.

     Mae dadansoddiad pellach o'r cyswllt gan gwsmeriaid i CCWater ar gael mewn adroddiad blynyddol mae'n ei gyhoeddi ar gwynion ac ymholiadau.

     Nifer o gwynion ysgrifenedig yn erbyn cwmnïau a drafodwyd gan CCWater (pob 10,000 eiddo a wasanaethwyd)

     Mae'r graff yma'n dangos faint o gwynion am bob cwmni a drafodwyd gan CCWater yn y flwyddyn ddiweddaraf. Fel bod cwmnïau o feintiau gwahanol yn gallu cael eu cymharu, mae'r nifer o gwynion yn cael eu dangos pob 10,000 eiddo. 

       Nifer o gwynion ysgrifenedig yn erbyn cwmnïau sydd wedi eu trafod gan CCWater (pob 10,000 eiddo a wasanaethwyd) ​

       Ffynhonnell: CCWater

       Nifer o gwynion ysgrifenedig yn erbyn cwmnïau a drafodwyd gan CCWater (pob 10,000 o eiddo a wasanaethwyd)

       Mae'r graff yma'n dangos faint o gwynion am bob cwmni a drafodwyd gan CCWater yn y flwyddyn ddiweddaraf. Fel bod cwmnïau o feintiau gwahanol yn gallu cael eu cymharu, mae'r nifer o gwynion yn cael eu dangos pob 10,000 eiddo. 

         Nifer o gwynion ysgrifenedig yn erbyn cwmnïau sydd wedi eu trafod gan CCWater (pob 10,000 eiddo a wasanaethwyd) ​

         Ffynhonnell: CCWater

         • Mae cwyn ysgrifenedig yn mynegi anfodlonrwydd gyda'r gwasanaeth (neu ddiffyg gwasanaeth) a ddarperir gan y cwmni dŵr hyd yn oed os cafodd ei hysgrifennu mewn dull digyffro a chyfeillgar. Gellir derbyn cwynion ysgrifenedig drwy'r post, ebost neu drwy wefannau cwmnïau fel byrddau cysylltu neu sgwsrio ar-lein.

         • Os ydych chi wedi cael problem gyda'r gwasanaeth a gawsoch, bydd eich cwmni dŵr eisiau clywed gennych  fel y gellir ei datrys mor fuan ag sy'n bosibl. Cysylltwch â'ch cwmni yn uniongyrchol os gwelwch yn dda drwy ysgrifennu neu ffonio.

          Os ydych dal yn anfodlon gyda'r ymateb, cewch gysylltu unrhyw bryd â'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ynghylch eich cwyn. Mae eu gwasanaethau am ddim i gwsmeriaid.  Os gwelwch yn dda cliciwch yma i ddarganfod mwy. Mae cymorth annibynnol arall ar gael i gwsmeriaid sy'n anfodlon ar ymateb eu cwmni.

          Os ydych yn anfodlon ar ôl i'ch cwyn fynd drwy weithdrefn y cwmni dŵr a cheisio am gymorth gan CCWater, mae'n bosibl byddwch yn gymwys i fynd  â'ch pryderon i'r Cynllun Dŵr (WATRS).

         Ydych chi angen cwyno?

         Cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr?  Dysgwch hynny yma.

         Mae eich porwr yn hen !

         Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.