Pibellau yn gollwng

Cael dŵr i'ch cartref

Mae dŵr yn cyrraedd eich cartref drwy filoedd o gilomedrau o bibellau tanddaearol. Am amryw resymau, mae pibellau yn gallu gollwng a chollir rhywfaint o ddŵr rhwng y gweithfeydd trin a'ch cartref.

343,865km Hyd y pibellau dŵr (prif ddŵr pibell) sy'n perthyn i gwmnïau
Yn gyfartal i
8.5 gwaith
o amgylch y cyhydredd

Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

3,183 Miliwn litr o ddŵr yn gollwng bob dydd
Equivalent to
1,273
Pyllau nofio Olympaidd fesul dydd

Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Mae cwmnïau dŵr wedi lleihau eu gollyngiadau gan draean ers y 1990au ac yn parhau i reoli gollyngiadau'n agos. Mae gan bob un cwmni targedau am faint o ddŵr sy'n gollwng o'u pibellau.


Sut all cwmnïau gael eu cymharu?

Mae gwahanol ffyrdd i gymharu sut mae cwmnïau'n gwneud ar ollyngiadau.


• Cymharu sut mae pob un cwmni yn ei wneud yn ôl ei darged

Mae gan bob cwmni dargedau am faint o ddŵr s'n gollwng o'u pibellau – a ydynt yn eu cwrdd, yn eu curo neu'n eu methu hwy?

Mae targedu'n gwahaniaethu ar gyfer pob cwmni, yn dibynnu ar faint mae'n ei gostio i leihau gollyngiadau ym mhob ardal a beth yw gwerth dŵr ychwanegol wrth leihau gollyngiadau – mewn arian, i'r amgylchedd ac i gwsmeriaid. Mae'r targedau wedi eu cymeradwyo gan y rheolydd, Ofwat, a'u gosod, fel nad ydy biliau yn uwch na'r hyn sydd yn rhaid iddynt fod.

• Cymharu cwmnïau yn ôl ei gilydd.

Oherwydd bod maint yr ardaloedd mae'r cwmnïau'n eu gwasanaethu'n gallu amrywio'n helaeth, i gymharu  cwmnïau'n ôl ei gilydd, gallwch naill ai edrych ar faint o ollyngiad sydd yna ar gyfer pob hyd o bibell – neu faint o ollyngiad sydd yna ar gyfer pob eiddo.


Pam gall y lefel o ollyngiad amrywio?

Caiff targedau ar gyfer gollyngiadau eu seilio ar gymharu'r gost o gael dŵr ychwanegol drwy leihau gollyngiadau a'r gost o gael dŵr ychwanegol o darddiadau eraill, mewn pob rhan o'r wlad. Felly mae targedau gollyngiad, a'r lefelau o ollyngiad, yn amrywio'n dibynnu ar gostau lleol ac argaeledd dŵr yn y rhanbarth yna. Mae'r targedau hefyd yn cynnwys pa mor bwysig mae cwsmeriaid yn meddwl yw lleihau gollyngiad, ac mae hyn yn amrywio ar draws y wlad hefyd. 

Gall gollyngiad hefyd amrywio oherwydd:

• Cyflyrau tywydd eithafol - tywydd cynnes neu sych neu rewi yn arwain at y ddaear yn ehangu neu'n cyfyngu o gwmpas y prif bibellau dŵr, yn arwain at bibellau'n byrstio

• Oedran y rhwydwaith bibell mewn rhanbarth penodol - mae pibellau hŷn yn dueddol o ollwng yn fwy

• Deunydd pibell – rhai deunyddiau'n fwy tebygol o fyrstio nag eraill

• Gwahaniaethau mewn gwasgedd dŵr

• Cyflyrau pridd - gall erydiad arwain at ddeunyddiau rhai pibellau yn cael eu bwyta i ffwrdd

• Niwed i bibellau - mewn dinasoedd a threfi, traffig trwm yn cywasgu'r pridd o amgylch y pibellau ac yn gallu eu niweidio.

Miliynau o literau o ddŵr wedi eu gollwng (pob dydd)

A ydy'r cwmnïau wedi cwrdd â'u targedau?

Mae'r graff yn dangos p'un ai ydy cwmnïau wedi cwrdd â'u targedau yn y flwyddyn ddiwethaf. Os ydy'r union ollyngiad yn llai na'r targed, mae'r cwmni wedi curo'r targed ac wedi achub dŵr ychwanegol.


Pam nad oes targedau ar gyfer yr holl gwmnïau ar y graff?

Nid oes gan bob cwmni dargedau ar gyfer pob blwyddyn– mae ganddynt dargedau sydd yn rhaid iddynt eu diwallu erbyn 2020 – ac mae gan rai cwmnïau gwahanol fath o darged na ellir ei ddangos ar y graff yma. Am ragor o wybodaeth, gallwch fynd i wefan eich cwmni gan ddefnyddio'r ddolen isod.

   Miliynau o litrau o ddŵr a ollyngwyd (pob dydd) a ddengys mewn tri ffigwr penodol

   Ffynhonnell: Water UK

   Metrau ciwbig o ddŵr a ollyngwyd (pob cilomedr pob dydd)

   I gymharu cwmnïau o wahanol faint, mae'r graff yn dangos y gyfaint o ddŵr sydd wedi gollwng o bibellau pob cwmni o gymharu gyda'r hyd cyffredinol o bibellau dŵr sydd gan y cwmni. Mae'r graff yma'n dangos perfformiad y flwyddyn ddiwethaf.

     Metrau ciwbig o ddŵr a ollyngwyd (pob cilomedr pob dydd)

     Ffynhonnell: Water UK

     Litrau o ddŵr a ollyngwyd (pob eiddo pob dydd)

     I gymharu cwmnïau o wahanol faint, mae'r graff yn dangos y gyfaint o ddŵr sydd wedi gollwng o bibellau pob cwmni o gymharu gyda sawl eiddo mae'r cwmni yn ei gyflenwi. Mae'r graff yma'n dangos perfformiad yn y flwyddyn ddiwethaf.

       Litrau o ddwr a ollyngwyd (pob eiddo pob diwrnod)

       Ffynhonnell: Water UK

       Metrau cibiwg o ddŵr wedi ei ollwng (pob cilomedr pob diwrnod)

       I gymharu cwmnïau o wahanol faint, mae'r graff yn dangos y gyfaint o ddŵr sydd wedi gollwng o bibellau pob cwmni o gymharu gyda'r hyd cyffredinol o bibellau dŵr sydd gan y cwmni. Mae'r graff yma'n dangos sut mae cwmnïau'n cymharu ar ollygiad dros y tair blynedd ddiwethaf.

         Metrau ciwbig o ddŵr a ollyngwyd (pob cilomedr pob dydd) wedi eu dangos hyd at dri rhif penodol.

         Ffynhonnell: Water UK

         Litrau o ddŵr a ollyngwyd (pob eiddo pob dydd)

         I gymharu cwmnïau o wahanol faint, mae'r graff yn dangos y gyfaint o ddŵr sydd wedi gollwng o bibellau pob cwmni o gymharu gyda'r hyd cyffredinol o bibellau dŵr sydd gan y cwmni. Mae'r graff yma'n dangos sut mae cwmnïau'n cymharu ar ollygiad dros y tair blynedd ddiwethaf.

           Litrau o ddŵr sydd wedi gollwng (pob eiddo pob dydd)

           Ffynhonnell: Water UK

           Pibellau dŵr - pa rai sy'n perthyn i chi?

           Mae'n ddefnyddiol i gael gwybod pa bibellau mae'r cwmnïau yn gyfrifol amdanynt a pha rai sy'n perthyn i chi.

            Pibellau dŵr - pa rai sy'n perthyn i chi?
           • Mae llawer o resymau pam fod pibellau dŵr yn gollwng. Mae rhai yn hen ac wedi treulio'n raddol drwy gyrydiad, ac mae'n bosib i rai eraill gael eu difrodi gan dywydd rhewllyd.

            Mae symudiad yn y ddaear, fel symudiadau naturiol mewn seiliau adeiladau yn gallu rhoi straen ar bibellau.

           • Os gwelwch chi ddŵr yn gollwng ar y stryd, y peth  gorau i'w wneud yw dweud wrth eich cwmni dŵr mor fuan ag sy'n bosib. 

            Yn eich cartref chi, mae rhai gollyngiadau fel tapiau'n diferu yn amlwg ond gall fod rhai eraill yn guddiedig, er enghraifft:

            • Tu ôl i offer sy wedi cael ei blymio'n wael
            • Mewn tanc dŵr sydd o'r golwg bob dydd 
            • Oherwydd seston toiled yn gorlifo 

            Os ydych chi'n credu bod gollyngiad posibl gyda chi a'ch bod ar fesurydd dŵr, edrychwch ar ddarlleniad eich mesurydd i weld a yw'n codi hyd yn oed pan fydd pob offer dŵr wedi'u diffodd (cofiwch aros am 30 munud i ganiatáu i sestonau lenwi). 

            Os dowch chi o hyd i ollyngiad yn eich pibellau, cysylltwch â  phlymwr a ardystir gan WaterSafe. 

           Wedi canfod gollyngiad?

           Cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr? Dysgwch hynny yma

           Mae eich porwr yn hen !

           Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.