Diffyg cyflenwad

Cadw'r dŵr i lifo 24/7

Wrth droi'r tap ymlaen, mae disgwyl i'r dŵr lifo. Cewch ddibynnu ar hyn yn digwydd bron bob amser ond am wahanol resymau mae'n bosibl bydd toriad yn eich cyflenwad.

22 Munudau a gollir ym mhob eiddo bob blwyddyn ar gyfartaledd

Canlyniadau a seilir ar ddigwyddiadau diffyg cyflenwad dros 3 awr neu fwy

Ffynhonnell: Dŵr UD; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Er caiff y mwyafrif o ymyriadau eu trafod yn gyflym, mae rhai sy'n fwy cymleth i'w datrys. Gall hyn, yn anffodus, olygu bod yn rhaid i gwsmeriaid aros i'w  dŵr ddod yn ôl.

Sut all cwmnïau gael eu cymharu?

Mae gwahanol ffyrdd o gymharu perfformiad cwmnïau ar golli cyflenwad.


Cymharu sut mae pob un cwmni yn ei wneud yn ôl ei darged
Mae gan bob cwmni dargedau am sut mae cwsmeriaid yn cael eu heffeithio gan golli eu cyflenwad – a ydynt yn cwrdd, yn curo neu'n eu methu hwy?


Cymharu cwmnïau yn erbyn ei gilydd
Nid yw'r targedau ar gyfer cwmnïau yr un peth, felly i'w cymharu yn ôl ei gilydd mae angen i chi ddefnyddio mesur safonol.
Y mesur safonol yw ymyriadau sy'n parhau am fwy na 3 awr. Caiff hyn ei gyfrifo gan rannu hyd cyfanswm o ymyriadau sy'n parhau am fwy na 3 awr gan  sawl eiddo sy'n cael ei gyflenwi gan y cwmni i roi ffigwr ar gyfartaledd mewn munudau –  po isaf po orau.


Pam gall berfformiad amrywio?

Pibellau gollwng neu sydd wedi eu byrstio yw'r rheswm pennaf pam efallai caiff cyflenwad dŵr ei ymyrru, a gallai pibellau fyrstio ar unrhyw adeg. Gall tywydd cynnes neu sych neu rewllyd wneud y ddaear i ehangu neu gyfyngu o amgylch prif bibellau dŵr, gan eu gwneud yn fwy tebygol o fyrstio. Mewn nifer o achosion gall gymryd amser hir i drwsio neu amnewid y bibell oherwydd maent mewn ardaloedd adeiledig ac maent yn anodd i'w cyrraedd. 

Weithiau mae'n gallu cymryd amser i ddarganfod yr union bibell sydd wedi ei thorri gan ei bod yn ddofn o dan y ddaear. Os bydd pibell fawr yn byrstio ac yn cymryd amser hir i'w thrwsio, gall wneud gwahaniaeth mawr i berfformiad cyffredinol y cwmni.


Munudau ar gyfartaledd a gollwyd oherwydd ymyriadau cyflenwad (cyfanswm pob eiddo a wasanaethwyd) yn ôl targedau cwmni

Mae'r graff yn dangos p'un ai a ydy cwmnïau wedi cwrdd â'u targedau yn y flwyddyn diweddaraf. Mae'r targedau mewn munudau – os yw gwir golled o gyflenwad yn llai na'r targed mae'n well. Mae'r ffigyrau yn y graff yma wedi eu cyflwyno fel munudau: eiliadau.


Pam nad oes targedau ar y graff ar gyfer rhai cwmnïau?

Mae pob cwmni wedi cytuno targed gyda'i gwsmeriaid ac Ofwat, y rheolydd. Mae gan y mwyafrif o cwmnïau darged ar sail mesur safonol (ymyriadau'n fwy na 3 awr) - ond mae rhai yn wahanol. Mae gan un cwmni darged ar sail sawl eiddo a ymyrwyd, yn hytrach na pha mor hir roedd yr ymyriad – ni ddengys hyn ar y graff. 

   Munudau ar gyfartaledd sydd wedi eu colli oherwydd ymyriadau i gyflenwad (cyfanswm pob eiddo a wasanaethwyd) yn ôl targedau cwmni

   Ffynhonnell: Water UK

   Munudau ar gyfartaledd a gollwyd oherwydd ymyriadau cyflenwad (cyfanswm pob eiddo a wasanaethwyd)

   Mae'r graff yn cymharu cwmnïau yn ôl ei gilydd ar gyfer y mesur safonol o golled o gyflewnad ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf. Caiff y ffigyrau yn y graff yma eu cyflwyno fel munudau: eiliadau.


   Pam fod dau far ar gyfer rhai cwmnïau?

   Mae pob cwmni wedi cytuno ar ffordd i fesur colled o gyflenwad gyda'i gwsmeriaid ac Ofwat, y rheolydd.

   Mae'r mwyafrif o gwmnïau'n gwneud hyn mewn modd safonol (ymyriadau'n fwy na thair awr) - ond mae rhai yn wahanol. Ar gyfer y cwmnïau yma, mae'r ffordd safonol a ffordd y cwmni yn cael eu dangos.

   Mae un cwmni yn mesur ymyriadau'n fwy na phedair awr o unrhyw gyfnod, ond ymyriadau a oedd heb eu cynllunio.

     Munudau ar gyfartaledd a gollwyd oherywdd ymyriadau cyflenwad (cyfanswm pob eiddo a wasanaethwyd). Mae cyfartaledd diwydiant ar gyfer ymyriadau yn hirach na 3 awr.

     Ffynhonnell: Water UK

     Munudau coll ar gyfartaledd oherwydd ymyriadau cyflenwad o dair awr neu fwy (cyfanswm pob eiddo a wasnaethwyd)

     Mae'r graff yn cymharu cwmnïau yn ôl ei gilydd am y mesur safonol o golled i ymyriadau cyflenwad o dair awr neu fwy dros y tair blynedd diwethaf.

       Munudau ar gyfartaledd a gollwyd oherwydd ymyriadau cyflenwad o dair awr neu fwy (cyfanswm pob eiddo a wasanaethwyd)

       Ffynhonnell: Water UK

       54,611

       Nifer o fyrstiau (prif) bibell

       Pibell wedi byrstio yw'r prif achos colli cyflenwad dŵr

       Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

       Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

       Pam gall perfformiad amrywio?

       Gall pibellau fyrstio am nifer o resymau, sy'n gallu amrywio dros amser a rhwng rhanbarthau gwahanol. Mae tywydd twym a sych neu rewllyd yn arwain at y ddaear yn ehangu neu'n cyfyngu o amgylch pibellau dŵr, ac o ganlyniad yn byrstio. Mae hen bibellau yn dueddol o fyrstio'n fwy, ac mae cyflyrau pridd yn gallu arwain at rai deunyddiau pibell yn cael eu bwyta i ffwrdd.

       Mewn dinasoedd a threfi, mae traffig trwm yn cywasgu'r pridd o amgylch y bibell a gall niweidio'r bibell.

       Nifer o bibellau wedi eu byrstio mewn rhwydwaith pibell cwmni (pob 1,000 cilomedr o bibell)

       Gan fod cwmnïau o wahanol maint yn bodoli, mae gan rai fwy o bibellau nag eraill. Mae'r graff yn dangos sawl gwaith mae pibellau cwmni wedi byrstio am bob 1,000cm o bibell ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf.

         Nifer o bibellau wedi eu byrstio mewn rhwydwaith cwmni pibell (pob 1,000 cilomedr o bibell)

         Ffynhonnell: Water UK

         Nifer o bibellau wedi eu byrstio mewn rhwydwaith pibell cwmni (pob 1,000 cilomedr o bibell)

         Gan fod cwmnïau o wahanol faint yn bodoli, mae gan rai fwy o bibellau nag eraill. Mae'r graff yn dangos sawl gwaith mae pibellau cwmni wedi byrstio am bob 1,000cm o bibell am y tair blynedd diwethaf.

           Nifer o bibellau wedi eu byrstio mewn rhwydwaith pibell cwmni (pob 1,000 cilomedr o bibell)

           Ffynhonnell: Water UK

           • Os bydd eich cyflenwad dŵr yn methu, cysylltwch 

              â'ch cwmni dŵr  oherwydd dylent allu dweud wrthych:

            • y rheswm pam yr amharwyd ar eich cyflenwad neu ei dorri i ffwrdd, er enghraifft ar gyfer gwaith brys
            • ble i ddod o hyd i gyflenwad arall
            • pa bryd y dylech ddisgwyl i'r cyflenwad ddod yn ôl-  er bod hyn yn anodd i'w ragweld mewn achosion methiannau annisgwyl

            Mewn achosion toriadau sydd wedi'u trefnu i bara dros bedair awr, dylai cwmnïau dŵr roi 48 awr o rybudd fel arfer

            Dan amgylchiadau sychder, caiff y cwmnïau dŵr wahardd pibelli dŵr neu ddefnyddio llawer iawn o ddŵr  mewn dulliau eraiill er mwyn diogelu'r cyflenwad dŵr rhag methu.

           Dim dŵr yn eich tap?

           Cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol os gwelwch yn dda. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr? Dysgwch hynny yma

           Mae eich porwr yn hen !

           Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.