Ansawdd

Rhaid i'ch dŵr fod yn ddiogel i'w yfed

Rhaid i ddŵr yfed gyrraedd safonau caeth i sicrhau ei fod yn ddiogel i'w yfed a bod yr ansawdd yn dderbyniol i ddefnyddwyr.

99.96% Perfformiad cyffredinol Lloegr a Chymru (sy'n cael ei adnabod fel Cydymffurfiad Cylchfaol Cymedrig Cyffredinol)

Canlyniadau profi dŵr yfed yn erbyn safonau ansawdd cenedlaethol 

Ffynhonnell: Drinking Water Inspectorate; Lloegr a Chymru, Ionawr 2017 - Rhagfyr 2017

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Pam gall perfformiad amrywio?

Ar gyfartaledd, mae dros 99.95% o'r holl brofion yn pasio'r safonau ac mae amrywiadau bychain oherwydd ffactorau lleol sydd yn gallu effeithio ar samplau unigol o ddŵr yfed. Mae deunydd cysylltu eich cyflenwad hefyd yn gallu dylanwadu ar ansawdd y dŵr. Bydd eich cwmni chi yn darparu canlyniadau o'r profion diweddaraf ar ddŵr ar unrhyw god post yn eu hardal a gall cwsmeriaid hefyd ofyn i sampl dŵr o'u cartref eu hun gael ei brofi.

Perfformiad cyffredinol yn  profion ansawdd dŵr (sy'n hysbys fel Overall Mean Zonal Compliance) 

Mae'r graff yn dangos perfformiad cyffredinol pob cwmni yn ôl profion ansawdd dŵr (sy'n hysbys fel Overall Mean Zonal Compliance) ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf. 


   Perfformiad cyffredinol yn ôl profion ansawdd dŵr (sy'n hybys fel Overall Mean Zonal Compliance)

   Ffynhonnell:Drinking Water Inspectorate


   Perfformiad cyffredinol yn ôl profion ansawdd dŵr (sy'n hysbys fel Overall Mean Zonal Compliance) 

   Mae'r graff yn dangos perfformiad cyffredinol pob cwmni yn ôl profion ansawdd dŵr (sy'n hysbys fel Overall Mean Zonal Compliance) dros y tair blynedd ddiwethaf 


     Perfformiad cyffredinol yn ô​l​ profion ansawdd dŵr (sy'n hysbys fel Overall Mean Zonal Compliance)

     Ffynhonnell:Drinking Water Inspectorate

     238
     Digwyddiadau difrifol, digwyddiadau arwyddocaol, neu brif ddigwyddiadau sy'n ymwneud ag ansawdd dŵr

     Mae cwmnïau yn adrodd am bob digwyddiad sy'n ymwneud ag ansawdd dŵr i reolydd ansawdd  y Llywodraeth – yr Arolygiaeth Dŵr yfed. Ar gyfer digwyddiadau difrifol, digwyddiadau arwyddocaol neu brif ddigwyddiadau, mae cwmnïau yn paratoi adroddiad llawn a manwl sy'n egluro'r hyn a ddigwyddodd, pam a sut y gwnaethant weithredu.

     Ffynhonnell: Drinking Water Inspectorate; Lloegr a Chymru, Ionawr 2017 - Rhagfyr 2017

     • Mae safonau caeth iawn ar gyfer dŵr yfed – maen nhw yno i warchod iechyd y cyhoedd a sicrhau bod ansawdd y dŵr yn dderbyniol i ddefnyddwyr.

      Mae'r safonau yn delio â micro-organebau, cemegau fel nitrad a phlaleiddiaid, metalau fel plwm a chopr, yn ogystal â'i olwg a'i flas. Ceir mwy o fanylion am safonau a rheoliadau cenedlaethol dŵr yfed mewn taflen sy'n rhoi cyngor i ddefnyddwyr ar www.DWI.gov.uk .

      Bydd eich cwmni dŵr lleol yn gallu rhoi union fanylion cyfansoddiad cyflenwad eich dŵr chi.

     • Nid oes angen gosod ffiltr dŵr yn y cartref fel mesur diogelu iechyd. Dan y gyfraith mae'n rhaid i'ch cwmni dŵr gyflenwi dŵr sy'n ddiogel i'w yfed ac mae canlyniadau'r profion yn dangos fod dŵr yn pasio'r profion ar gyfer ansawdd dŵr ar bron bob achlysur.

      Mae rhai cwsmeriaid yn dewid ffilter carbon wedi'i actifadu er mwyn gwaredu blas ac aroglau clorin - fodd bynnag bydd storio jwg o ddŵr yfed dan orchudd yn yr oergell yr un mor effeithiol.

     • Dylech lanhau eich tapiau dŵr yfed yn rheolaidd yn eich cartref gyda hylif glanhau, wedi'i ddilyn gan rinsio trylwyr. Mae bacteria a micro-organebau eraill yn digwydd yn naturiol ac fe'u ceir ar arwyneb y tap a tu mewn i'r pig.

      Os ydych yn newid eich plymwaith neu'n cysylltu dyfeisiau â'r cyflenwad dŵr (e.e. peiriant golchi), dylech ddefnyddio dim ond y rheiny sy'n cydymffurfio â'r Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) (Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon).

     Ansicr am ansawdd eich dŵr?

     Cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr? Dysgwch hynny yma

     Mae eich porwr yn hen !

     Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.