Pwysau dŵr

Nifer o eiddo sydd â phwysau o dan y safon ofynnol

Dylech ddisgwyl i'r dŵr gyrraedd eich tŷ dan bwysau penodol fel ei fod yn llifo allan o'r tap yn dda wedi hynny. Mae safon ofynnol am bwysau mae'n rhaid i gwmnïau dŵr ei chyrraedd ond nid yw hyn bob amser yn bosibl.

4,262 Eiddo sydd o dan y safon ofynnol ar gyfer pwysau yn Lloegr a Chymru Mawrth 2017

Ffynhonnell: Water UK

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Mae isafswm gwasgedd safonol yn gyfartal i fod yn gallu llenwi 4.5 litr (un galwyn) cynhwysedd mewn 30 eiliad o dap llawer gwaelod.

Pam fod gwasgedd dŵr yn amrywio?

Mae'r swm o wasgedd yn eich tap yn dibynnu ar amryw ffactorau.

Efallai gall ble mae eich tŷ o gymharu â'ch cronfa ddŵr gwasanaeth lleol (lle mae dŵr yfed yn cael ei storio) wneud gwahaniaeth. Os ydy eich tŷ ar uchder tebyg i gronfa ddŵr eich gwasanaeth, yna efallai y byddwch yn derbyn gwasgedd is na thai sydd tipyn yn is na lefel y gronfa.

Gall maint y dŵr mae cwsmeriaid yn ei ddefnyddio ar yr un pryd hefyd effeithio ar wasgedd. Er enghraifft, gallai gwasgedd fod yn is yn y bore neu'n gynnar gyda'r nos neu yn ystod cyfnodau sych pan mae pobl yn defnyddio piebllau dŵr neu daenellwyr i ddyfrhau eu gerddi. 

Mae'r graff yn dangos sawl eiddo sydd mewn perygl o brofi wasgedd o dan y safon isafswm ym mhob ardal cwmni, ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf. Fel gall y cwmnïau gyda gwahanol niferoedd o eiddo gael eu cymharu, mae'r graff yn dangos sawl eiddo sydd mewn perygl bob 10,000 o gysylltiadau.


Nifer o eiddo at risg o wasgedd dŵr isel (pob 10,000 o gysylltiadau)

   Sawl eiddo o dan y safon lleiafswm o wasgedd (pob 10,000 o gysylltiadau​)

   Ffynhonnell: Water UK

   • Mae'r safon ofynnol yn cyfateb i lenwi bwced 15 litr o fewn 100 eiliad. Yn dechnegol, mae hyn yn werth 10 metr y pen o bwysau wrth dap cau ar ffin sydd â llif o 9 litr y munud.

   • Gall pwysau isel leihau llif y dŵr fel ei fod yn diferynnu ac ni fydd rhai offer gwresogi modern a chawodydd yn gweithio o dan lefelau penodol o bwysau. 

   • Mae pwysau isel yn digwydd am nifer o resymau, er enghraifft, pan fydd y galw am ddŵr yn uchel (fel yn y bore neu yn gynnar fin nos) gall y pwysau fod yn is nag y mae am weddill y dydd. Mae'n bosibl i broblemau  godi hefyd yn ystod cyfnodau sych pan fydd pobl yn defnyddio pibelli dŵr neu daenellwyr i ddyfrio'r ardd. 

    Os bydd y pwysau dŵr yn rhy isel, dylai cwsmeriaid sicrhau nad oes problem gyda'r gwaith plymio yn yr adeilad, fel tap cau mewnol sydd wedi cau ar ei hanner (os oes un) neu bod dŵr yn gollwng.

   Poeni am bwysau eich dŵr​?

   Cysylltwch â’ch cwmni dŵr os gwelwch yn dda neu blymer WaterSafe am fwy o gyngor. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr? Dysgwch hynny yma

   Mae eich porwr yn hen !

   Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.